Nastavnici i predmeti
povjera predavanja
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Dražen Maleš e-mail 203
dr. sc. Goran Radoš 012457627 7627 e-mail 106
dr. sc. Vanesa Varga e-mail  
viši predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
v. pred. Adrian Jadranko Beljo e-mail  
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivan Burić 01 2457 613 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Ivana Greguric e-mail 18
izv. prof. dr. sc. Vladimira Rezo 245-7652 e-mail 013
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Tamara Kunić e-mail 018
doc. dr. sc. Davor Trbušić e-mail 203

povjera predavanja
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. comm. Petra Begović e-mail  
mr. sc. Duje Bonacci e-mail  
mag. comm. Lucija Brkić e-mail  
mag. psych. Paulina Degiuli e-mail  
prof. Vesna Karuza Podgorelec e-mail  
dr. sc. Nina Ožegović e-mail  
dipl.nov. Marko Pavić e-mail  
dr. sc. Lana Pavić e-mail  
mag. comm. Stipan Rimac e-mail  
dipl.nov. Antonija Rimac Gelo e-mail  
dr. sc. Natasha Kathleen Ružić e-mail  
prof. Željka Sruk e-mail  
dr. sc. Žanina Žigo e-mail  
mag. nov. Marina Živković e-mail  

naslovni docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
nasl. doc. dr. sc. Tanja Baran e-mail  
nasl. doc. dr. sc. Lana Ciboci Perša e-mail  
nasl. doc. Krešimir Dabo e-mail  
nasl. doc. dr. sc. Tanja Grmuša e-mail  

naslovni izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
nasl. izv. prof. dr. sc. Ljubica Josić e-mail  
nasl. izv. prof. dr. sc. Vine Mihaljević e-mail  
nasl. izv. prof. dr. sc. Mario Stipančević e-mail  

naslovni redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
nasl. prof. dr. sc. Nenad Pokos e-mail  

naslovni predavač
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
nasl. pred. Snježana Pavić e-mail  
nasl. pred. Siniša Prekratić e-mail  

predavač
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
pred. Ivana Jeleč e-mail  
pred. Vladimir Preselj e-mail  

viši predavač
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
v. pred. mr. sc. Zdeslav Milas e-mail  
v. pred. dr. sc. Jagoda Poropat Darrer e-mail  

izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivan Tanta e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Akademska pismenost
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Akademska pismenost
1,0,0
1
INFO
Computer-mediated communication and virtual management
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Digitalno novinarstvo
1,0,0
5
INFO
Diplomski rad
1,1,0
4
INFO
Društveni mediji
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Društveni mediji u odnosima s javnošću
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Društveno ponašanje i komunikacija
1,1,0
1
INFO
Engleski jezik - govorničke i prezentacijske vještine
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Engleski jezik-novinarski prijevod
1,1,1
6
INFO
Engleski jezik u novinarstvu
1,1,1
4
INFO
Filozofija 19. stoljeća
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Filozofija komunikacije
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Filozofija povijesti
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Geopolitika i nacionalna sigurnost
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Imidž, upravljanje ugledom i lobiranje
1,0,0
2
INFO
Informativni sustav Republike Hrvatske
1,1,1
4
INFO
Introduction to Sociolinguistics
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Istraživački projekt
1,1,0
3
INFO
Istraživanje javnoga mnijenja i medijskoga tržišta
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Javni nastup
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Jezično-stilske vježbe
1,0,0
1
INFO
Jezik u medijima
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Kiborgoetika i robotoetika
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics
1,1,1
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Komunikacija u organizaciji
0,0,0
3, 4, 5, 6
INFO
Komunikacijski menadžment
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Koncepti i teorije medijskih utjecaja
1,1,0
2
INFO
Korporativne komunikacije
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Kultura, identitet i globalizacija
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Kulturološki aspekti masovne komunikacije
1,1,0
3
INFO
Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Lektura i korektura teksta
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Magazini i revije
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Marketinške komunikacije i publicitet
1,0,0
3, 4, 5, 6
INFO
Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Mediji i bioetika
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Mediji i djeca
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Mediji i Domovinski rat
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Mediji i nacionalna sigurnost
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Mediji i nasilje
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Mediji i terorizam
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Medijska pedagogija
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Medijska psihologija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Medijski i novinarski žanrovi
1,1,0
3, 4, 5, 6
INFO
Medijski menadžment
1,0,0
2
INFO
Medijski trening
1,1,0
2
INFO
Metode javne promocije znanosti
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Metodologija istraživanja masovne komunikacije
0,0,0
1
INFO
Novi mediji i digitalni marketing
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Novinarska etika
1,0,0
4
INFO
Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Oblici novinarske komunikacije
1,0,0
2
INFO
Odnosi s javnošću u djelatnostima
1,0,0
3, 4, 5, 6
INFO
Odnosi s javnošću u kulturi i sportu
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Odnosi s medijima
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Opća povijest medija i komunikacije
1,0,0
2
INFO
Organizacija i upravljanje događajima
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Osnove komunikologije
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Participativno novinarstvo
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Pisanje na engleskom jeziku
1,0,0
3
INFO
Politička geografija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Politička komunikacija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Politološki aspekti masovne komunikacije
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Poslovno komuniciranje
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijesni pregled istraživanja masovne komunikacije
1,0,0
5
INFO
Povijest i teorija filma
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj
1,0,0
3
INFO
Praktikum - metode istraživanja masovne komunikacije
1,1,0
2
INFO
Praktikum odnosa s javnošću
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Pravne i etičke norme odnosa s javnošću
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Pravni aspekti masovne komunikacije
1,0,0
6
INFO
Profesija novinar (praktikum)
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Proizvodni proces medija (praktikum)
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Psihologija masovnih medija i masovne komunikacije
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Retorika
1,0,0
3, 4, 5, 6
INFO
Rizici masovne komunikacije
1,0,0
1, 2, 3
INFO
Semiotika u masovnom komuniciranju
1,0,0
4
INFO
Sociološki aspekti masovne komunikacije
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Statistika za komunikacijske znanosti
1,0,0
3
INFO
Stilistika u medijskoj komunikaciji
1,0,0
3
INFO
Strateško razmišljanje u odnosima s javnošću
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Suvremeni engleski jezik u medijskoj kulturi
1,1,1
5
INFO
Tehnike u odnosima s javnošću
1,0,0
3, 4, 5, 6
INFO
Televizijsko novinarstvo
1,1,0
2
INFO
Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja
1,1,0
3, 4, 5, 6
INFO
Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja
1,0,0
3, 4, 5, 6
INFO
Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja
1,0,0
3, 4, 5, 6
INFO
Teorije medija i masovne komunikacije
1,0,0
5
INFO
Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Uvod u novinarstvo
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Uvod u odnose s javnošću
1,0,0
3, 4, 5, 6
INFO
Veliki režiseri europske kinematografije
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Vizualna komunikacija
0,0,0
3, 4, 5, 6
INFO
Začetnici komunikologije i njihova djela
1,0,0
1
INFO
Završni rad
0,0,0
6
INFO

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic