Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće stručno je tijelo Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i predstavničko tijelo fakultetske zajednice. Ono upravlja Fakultetom, raspravlja i odlučuje o akademskim, znanstvenim, umjetničkim i stručnim pitanjima, provodi izbore, donosi akte i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisom, Statutom Sveučilišta, Odlukom o osnivanju Fakulteta, Statutom Fakulteta ili drugim općim aktom.

Studentski predstavnici u Fakultetskom vijeću čine najmanje 15 % ukupnoga broja članova fakultetskoga vijeća. Na sjednici Fakultetskoga vijeća studentski predstavnici imaju pravo sudjelovati u odlučivanju osobito o pitanjima od posebnoga interesa za studente kao što su promjena sustava studija, osiguravanje kvalitete studija, donošenje nastavnih programa, utvrđivanje izvedbenih nastavnih planova i studentski standard. Broj i strukturu predstavnika studenata utvrđuje Fakultetsko vijeće u skladu s brojem zaposlenika u Fakultetskom vijeću na početku mandatnoga razdoblja.

Članovi su Fakultetskoga vijeća:

  • po službi: dekan, prodekani, pročelnici odsjeka, predstojnici Znanstvenoga zavoda i Knjižnice i voditelj Centra za učenje hrvatskoga jezika
  • po izboru: predstavnici nastavnoga i znanstvenoga osoblja izabrani u vijećima ustrojbenih jedinica u kojima su zaposleni po načelu razmjerne zastupljenosti tako da se na svakih započetih deset zaposlenika bira jedan predstavnik, predstavnici studenata svih razina i predstavnik zaposlenika u Dekanatu. Izabrani članovi imaju zamjenika.

Izabranim članovima i zamjenicima članova mandat u Fakultetskom vijeću počinje 1. listopada, traje dvije godine i može se ponoviti.

Dekan saziva sjednice prema potrebi, u pravilu jednom mjesečno.

Drugi saziv Fakultetskoga vijeća u mandatu je od 1. listopada 2021. Ima 39 članova.

Prvi saziv Fakultetskoga vijeća trajao je od 10. prosinca 2019. do 30. rujna 2021. Imao je 40 članova. Održao je 30 sjednica, donio Statut, proveo postupak izbora prvoga izabranoga dekana i dovršio postupak osnivanja ustanove.

U ranijem razdoblju stručno tijelo visokoga učilišta zvalo se:

  • Znanstveno-nastavno vijeće Sveučilišnoga odjela Hrvatskih studija. Ono je postojalo od 17. siječnja 2017. do 9. prosinca 2019. U tom je razdoblju održalo 38 sjednica, provelo promjene radi ispunjavanja uvjeta reakreditacije i prihvatilo Elaborat o provođenju statusne promjene Sveučilišnoga odjela Hrvatskih studija kao podružnice Sveučilišta u Zagrebu u status ustanove u sastavu Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Fakultet hrvatskih studija.
  • Znanstveno-nastavno vijeće Sveučilišnoga centra Hrvatskih studija.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic