Suvremene međunarodne migracije
Šifra: 239762
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tado Jurić
Izvođači: dr. sc. Monika Balija - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
- upoznati studente s osnovnim teorijskim pristupima i pojmovima u okviru suvremenih međunarodnih migracijskih kretanja
- upoznati studente s novim pristupima istraživanju međunarodnih migracija
- upoznati studente s uzrocima/motivima i posljedicama suvremenih međunarodnih migracija na prostor primitka i porijekla migranata
- upoznati studente s prostornom i vremenskom dinamikom te specifičnostima međunarodnih migracijskih tokova na svjetskoj i europskoj razini
- upoznati studente s tokovima, uzrocima i posljedicama velikih migracija prema Europi
- upoznati studente s obilježjima vanjske migracije Republike Hrvatske te uzrocima i posljedicama suvremenih migracijskih kretanja stanovništva Republike Hrvatske
- upoznati studente s obilježjima vanjske migracije Bosne i Hercegovine te iseljavanjem Hrvata iz BiH
- osposobiti studente za razumijevanje razvojnog i sigurnosnog aspekta međunarodnih migracijskih kretanja
- upoznati studente s prostornim kretanjima radne snage i imigracijskim politikama na globalnoj i europskoj razini
- osposobiti studente za primjenu standardnih i posebnih metoda i tehnika istraživanja migracija
- osposobiti studente za selektiranje relevantne literature i izvora podataka te samostalan znanstveno-istraživački rad vezan uz razmatranje suvremenih međunarodnih migracijskih kretanja
- razviti kod studenata vještinu izlaganja i prezentiranja pred kolegama i javnošću te vještinu sudjelovanja u diskusijama.

Akademska postignuća (ishodi učenja) na razini programa kojima predmet pridonosi:
Opća
Razviti znanje o demografskoj uvjetovanosti ukupnoga razvoja, zajedno sa sposobnošću raščlambe dotične problematike, razumijevanjem iseljeničkoga potencijala pokazati i dokazati njegovu važnost za Hrvatsku i temeljnim pristupima iz područja društvenih, humanističkih i interdisciplinarnih znanstvenih područja rasvijetliti razvojni koncept utemeljen na stanovništvu.
Osposobiti polaznike za terminološko razumijevanje demografskih i iseljeničkih pojmova i njihovo korištenje u stručno-znanstvenoj i javnoj eksplikaciji problematike i posebno za primjenu analitičkih metoda i projekcijskih modela pri rješavanju problema i razvojnom planiranju.
Razvijati i omogućavati spoznajne i operativne vještine, osposobljenost i spremnost za uspješno i stručno-znanstveno utemeljeno provođenje fundamentalnih i empirijskih istraživanja bitnih za razvojne koncepcije, domovinsku sigurnost, strateško pozicioniranje i javno prezentiranje objavljivanjem istraživačkih rezultata u znanstvenim časopisima i na nastupima iz studijskoga predmetnoga područja.
Spoznajna
Dohvaćati, razumijevati, tumačiti, projicirati i uopće analitički se služiti podatcima o hrvatskom i svjetskom stanovništvu i iseljeništvu, uključujući kvalitativne i kvantitativne pokazatelje, sve relevantne rezultate istraživanja i znati javno raspraviti i obraniti njihovu valjanost, potrebu i objektivnost.
Kompetencijska
Dosegnuti i razviti osposobljenost za znanstvenu konceptualizaciju teme te pisanje i izlaganje znanstvenih radova na znanstvenim i ostalim javnim skupovima demografske i iseljeničke problematike. Steći snagu za uvjeravanje sustava koji donosi odluke o važnosti demografskih i iseljeničkih sadržaja u svim razvojnim koncepcijama i djelatnostima.
Operativna
Razviti sposobnost uočavanja, prepoznavanja, pojašnjavanja, provođenja i dokazivanja potrebe razmatranja stanovništva i iseljeništva u službi društvenoga i političkoga odlučivanja.
Razviti osjećaj sigurnosti i ispravnosti u istraživačkom postupku kako bi se temeljna uvjetovanost stanovništva, iseljeništva i gospodarstva jednostavnije dokazala, pokazala i rješavala.
Vrijednosna
Razmatrati, prepoznati, odrediti i uopće baviti se etičkim i bioetičkim pitanjima u demografskim i iseljeničkim istraživanjima vrijednosno je obilježje samoga studija i jedno od konačnih usvojenih postignuća studija na pojedinačnoj i zajedničkoj razini.
Pregledno obuhvatiti i razviti kritički odnos prema statističkim i ostalim podatcima i literaturi relevantnoj za istraživanja stanovništva i hrvatskoga iseljeništva i svih struktura koje oni oblikuju u prostoru, vremenu, društvu, gospodarstvu i brojnim djelatnostima

Nakon pohađanja i uspješnog apsolviranja ovoga kolegija studenti će moći:
1. nabrojiti i opisati osnovne teorijske pristupe pri istraživanju i identificiranju međunarodnih migracija
2. objasniti motive suvremenih međunarodnih migracijskih kretanja
3. usporediti i objasniti posljedice suvremenih međunarodnih migracija na prostor primitka i odredišta migranata
4. objasniti prostornu i vremensku dinamiku te obilježja međunarodnih migracijskih kretanja (na globalnoj i europskoj razini)
5. identificirati i objasniti tokove, motive i posljedice velikih migracija prema Europi
6. identificirati i objasniti smjerove, uzorke i posljedice suvremenih migracijskih kretanja stanovništva Republike Hrvatske
7. objasniti smjerove, uzorke i posljedice suvremenog iseljavanja Hrvata iz BiH
8. kritički prosuditi povezanost razvojnog i sigurnosnog vida s međunarodnim migracijskim kretanjima
9. preispitati, kritički prosuditi i usporediti imigracijske politike odabranih zemalja
10. prezentirati, objasniti i argumentirano raspraviti o uzrocima, posljedicama, tokovima i obilježjima migracijskih kretanja odabranih zemalja i njihovim migracijskim politikama

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvodno predavanje: upoznavanje studenata sa strukturom, sadržajem i ciljevima kolegija, organizacijom nastave, vrjednovanjem kolegija i obvezama.
2. Međunarodne migracije - definicija, tipologija, osnovni pojmovi i novi pristupi istraživanju fenomena međunarodnih migracija.
3. Osnovne migracijske teorije; motivi i posljedice suvremenih međunarodnih migracijskih kretanja.
5. Svjetski migracijski tokovi - povijesni pregled.
6. Svjetski migracijski tokovi - suvremeno razdoblje.
7. Europski migracijski tokovi - povijesni pregled.
8. Europski migracijski tokovi - suvremeno razdoblje.
9. Eurointegracijski procesi i međunarodne migracije (sloboda kretanja ljudi/radne snage, liberalizacija tržišta rada i prostorna nejednakost unutar Europske unije).
10. Velike migracije prema Europi.
11. Vanjska migracija Republike Hrvatske u 21. stoljeću - obilježja, uzroci i posljedice.
12. Vanjska migracija Bosne i Hercegovine - iseljavanje Hrvata iz BiH.
13. Migracije radne snage (globalni i europski trendovi, kritički osvrt na RH).
14. Migracije i imigracijske politike u svijetu, Europi i Republici Hrvatskoj.
15. Razvojni i sigurnosni vid međunarodnih migracija.
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
  • dr. sc. Monika Balija:

    Ponedjeljkom od 13:00 do 14:00 h ili uz prethodnu najavu e-mailom.

    Lokacija: 716 (zgrada 77)
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic