Povijest hrvatskoga kazališta
Šifra: 37469
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Viktoria Franić Tomić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Predmet Povijest hrvatskoga kazališta obrađuje temeljne književnopovijesne i teatrološke probleme koji su povezani uz razvitak svjetske teatrologije, a u vezi su s pojedinačnim analizama dramskih tekstova kao i procesa kazališnih izvedbi u hrvatskoj kulturnoj povijesti. Polaznici predmeta upoznat će se s metodološkim problemima kazališne historiografije i osposobiti za kritičku primjenu novih pristupa kazališnoj povijesti i povijesti izvedbenih umjetnosti. Na temelju građe hrvatskoga kazališta, teorije i prakse uspostavlja se sustav znanja o povijesti hrvatskoga kazališta s posebnim uvidom u povijest europskog kazališta od klasične grčke drame do najnovijih ostvarenja u tom žanru. Predmet uključuje obveznu terensku nastavu koja će studentima omogućiti najmanje tri radna posjeta kazališnim pokusima. Ciljevi predmeta su sljedeći svladavanje temeljnih pitanja povijesti hrvatskoga kazališta, što će reći i povijesti dramske književnosti kao i procesa kazališnih izvedbi u hrvatskoj kulturnoj povijesti. Stjecanje temeljnih teatroloških znanja kao i vještina s obzirom na interpretaciju kako dramskog teksta tako i scenskog teksta kazališne predstave. Na primjerima iz povijesti hrvatskoga kazališta s obzirom na književnu i kulturnu povijest osposobiti će se studente za metodološki utemeljen pristup sadržajima povijesti hrvatskoga kazališta i drame, zatim znanosti o kazalištu kao i izvedbenoj dimenziji dramskih tekstova.

Opće kompetencije
Nakon odslušane nastave i položenoga ispita studenti će biti upućeni u metodologiju kazališne historiografije te će steći temeljna teatrološka znanja, ali i vještine s obzirom na interpretaciju dramskih i scenskih tekstova kazališnih predstava. Studenti će upoznati razvitak hrvatskoga kazališta i biti osposobljeni sudjelovati u njegovom suvremenom nastajanju.

Ishodi učenja
1. Opisati povijest hrvatskoga kazališta
2. Procijeniti sadašnje oblike teatarskog života
3. Primijeniti osnovna teatrološka znanja u opisu scenskoga teksta
4. Primijeniti osnova dramaturška znanja u opisu dramskoga teksta
5. Analizirati odnos povijesti hrvatskog i ostalih europskih kazališta
6. Analizirati kazališnu ikonografiju
7. Usporediti kanonski sustav hrvatskih dramskih tekstova s onima zapadnoeuropskoga kulturnog kruga
8. Analizirati različite oblike teatralnog u drugim umjetnostima


Tjedni plan nastave
1. Uvod u hrvatsku teatrologiju. Najvažnija poglavlja europske teorije drame i kazališta. Renesansna misao o kazalištu. Klasicistička teorija drame. Kriza građanske drame i reforme XX. stoljeća Craig, Artaud, Brecht. Hrvatski pisci o kazalištu Demeter, Šenoa, Miletić, Gavella, Zuppa
2. Antička tragedija praksa i teorija. Njezini odjeci u hrvatskoj književnosti. Tragično u spisima mislilaca XX. stoljeća. Tema Antigone u hrvatskoj dramskoj književnosti Drago Ivanišević, Tonči Petrasov Marović, Miro Gavran. Drugi odjeci antičkog teatra u hrvatskom kazalištu. Antički teatar na Visu.
3. Antički komediografi i njihov utjecaj na hrvatske pisce. Držićev Skup i Plautov predložak. Pitanje Pjerina i blizanačkih komedija. Dvojništvo kao tema u svjetskoj književnosti. Aristofan kao preteča političkog kazališta. Menander i pitanje dramske karakterologije. Molijerističke komedije u Dubrovniku u XVIII. stoljeću.
4. Srednjovjekovni teatar i njegov odnos prema dramaturškim zasadama antike. Teološki pisci o teatru Jeronim, Augustin, Toma Akvinski. Razvitak kazališta u hrvatskim zemljama u ranom i zrelom srednjem vijeku. Zagrebački Missale antiquissimum i njegova teatrabilnost. Muka svete Margarite kao primjer srednjovjekovnog prikazanja i njezino teatrološko čitanje.
5. Hrvatski teatar prije Marina Držića. Žanrovski sustav renesansne drame u Italiji i Hrvatskoj. Mavro Vetranović analiza dramskog opusa. Orfejska tema u europskoj književnosti. Abrahamova žrtva i Izakova pasija u hrvatskoj i drugim europskim književnostima. Nalješković i Držić postanak Novele od Stanca. Hanibal Lucić i pitanje hrvatskih dramskih robinja. Moreška kao folklorni kazališni oblik. Korčulanska moreška kao tekst i kao suvremena folklorna izvedba.
6. Marin Držić jedan egzemplarni renesansni život. Pitanja njegove biografije kao poticaj mlađim književnim tekstovima hrvatskih pisaca Od Milana Šenoe i Stjepana Miletića, preko Miroslava Krleže i Marijana Matkovića do Slobodana Šnajdera i Hrvoja Hitreca.
7. Hrvatske renesansne tragedije i počeci baroknog stila. Problem Držićeve Hekube, Dalide Saba Gučetića i Elektre Dominka Zlatarića. Žene u hrvatskom teatru analiza šibenskog dokumenta o predstavi u ženskom samostanu iz 1615. Rođenje opernog spektakla i njegovi odjeci u hrvatskim tragikomedijama XVII. stoljeća. Kazališni svijet Junija Palmotića i njegov odnos prema dramskim suvremenicima.
8. Ikonografija kazališta u Hrvatskoj prikaz idealnog grada s kazališnim prizorima (Dubrovnik 1518. i drugo). Hrvatske kazališne zgrade. Kazališna svečanost u Osoru. Hvarski teatrino iz 1612. i njegova mlađa dokumentacija. Gradnja građanskih kazališta u hrvatskim gradovima tijekom XIX. stoljeća. Zagrebačka kazališna mjesta. Kazališta u Osijeku, Splitu, Varaždinu, Rijeci, Zadru, Dubrovniku i Šibeniku. Razvitak kazališne arhitekture Pogled na glavne aktere od humanizma do danas. Hrvatski scenografi od Šenonina doba do našeg vremena. Posjet arhivu Zavoda za povijest hrvatskog kazališta u Opatičkoj 18.
9. Calderonova drama Život je san i njezin hrvatski odjek u Vučistrahu Petra Kanavelića. Hrvatska libretistički zasnovana drama i njezini odjeci u romantičarskoj drami Demetrija Demetera. Đurđevićeva Judita i hrvatske scenske Judite. Europsko građansko kazalište i njegovi reformatori u XVIII. stoljeću. Mit o Nikoli Zrinskom kao predmet pučkog kazališta, ali i kao paradigma nacionalne dramatike. Kukuljević.
10. Miletićevo Hrvatsko glumište i njegov odnos prema europskim kazališnim reformama. Teatar Ive Vojnovića i njegove mijene od inspiracija Ibsenom u Ekvinociju i Dubrovačkoj trilogiji do Pirandellom u Prologu nenapisane drame. Vojnović i Krleža. Dramatičari hrvatske moderne Tucić i drugi. Režiseri osvajaju teatar. Slučajevi Maxa Reinhardta i Branka Gavelle. Kazališni spisi Branka Gavelle.
11. Dramski opus Miroslava Krleže. Legende i agonija romantizma. Salome kao komparatistički problem. Analiza jednog političkog događaja iz 1918. i njegovih kazališnih odjeka. Gospoda Glembajevi u europskom kontekstu i razlozi njihove dramaturške retrogradnosti. Osječko Krležino predavanje. Osječka reakcija Radovana Ivšića na dramski opus Miroslava Krleže. Aretej i pitanje dramske tehnike u modernizmu. Krležin spis o dramskom repertoaru i njegove poruke.
12. Teatar Radovana Ivšića. Poetika nadrealističkog teatra i drugih avangardnih pokreta. Futuristički manifesti Tomasa Marinettija i njihovi odjeci na Kamova. Ekspresionizam u hrvatskom kazalištu. Josip Kosor i njegov dramski rad. Ranko Marinković Glorija. O reakcijama na ovu dramu i o njezinim potencijalnim čitanjima.
13. Iskustva Brešanova Hamleta iz Mrduše Donje sa šekspirskim predloškom kao primjera persiflaže klasične drame. Jarryev Kralj Ubu. Drugi Brešanovi komadi. Kušanova Svrha od slobode. Tehnika fragmentarnih biografskih drama u opusu Slobodana Šnajdera Kamov Smrtopis i Držićev san.
14. Hrvatska kazališna kritika. Pregled najvažnijih opusa u XIX. i XX. stoljeću. Praktikum pisanje kazališne kritike. Analiza kritičarskog rada Ranka Marinkovića, Marjana Matkovića, Petra Brečića, Dalibora Foretića, Nikole Batušića, Borisa Senkera... Najnoviji hrvatski dramatičari u ogledalu kritike Miro Gavran, Lada Kaštelan, Mate Matišić i drugi.
15. Fenomen kazališnih festivala u XX. stoljeću. Dubrovačke ljetne igre i njihova povijest. Drugi hrvatski kazališni festivali. Marulovi dani i zrcaljenje suvremene hrvatske drame i kazališta u njima. Dani hvarskog kazališta. Krležini dani u Osijeku. Zagrebački kazališni festivali. Teatar Itd kao važan iskorak u europeizaciji hrvatskoga kazališnog repertoara. Opusi najvažnijih hrvatskih redatelja Gavella, Spaić, Habunek, Violić, Paro, Juvančić, Kunčević, Dolenčić...
Literatura:
  1. Nikola Batušić; Povijest hrvatskoga kazališta; Zagreb: Školska knjiga (1978)
  2. Silvio d Amico; Povijest dramskog teatra (preveo Frano Čale); Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske (1972)
  3. Slobodan Prosperov Novak i Josip Lisac; Hrvatska drama do Narodnog preporoda, (sv. I-II); Split: Logos (1984)
  4. (priredio B. Senker); Hrestomatija novije hrvatske drame, (sv. I-II); Zagreb: Disput (2000)
  5. Viktoria Franić Tomić; Tko je bio Marin Držić; Zagreb: Matica hrvatska (2011)
1. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar Ne predaje se
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
Obavezni predmet - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 13. 10. 2020. u 23:14
Viktoria Franić Tomić

 

Poštovani studenti i studentice,

u nastavku ove obavijesti slijedi popis studenata koji su upisali predmet Povijest hrvatskoga kazališta. Prva grupa od 30 studenata (na popisu od 1. do 30. studenta) imat će sutra nastavu (14. listopada) u redovitom terminu, a druga grupa studenata (na popisu od 31. do 58.) imat će nastavu sljedeći tjedan (21. listopada) u redovitom terminu.

Viktoria Franić Tomić

 

Popis studenata na predmetu

     

Visoko učilište:

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija

     

Nastavnik:

izv. prof. dr. sc. Viktoria Franić Tomić

     

Predmet:

Povijest hrvatskoga kazališta (37469) (KROBO555)

     

Redni broj

JMBAG

Ime

Prezime

Smjer

Način izvedbe

Status upisa

Status predmeta

Email na VU

Email

Aktivan

1

0331008255

Lorena

Astaloš

Povijest (32, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

lastalos@hrstud.hr

lorena.astalos2410@gmail.com

Ne

2

2223094937

Ines

Blašković

Komunikologija (25, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

iblaskovi@hrstud.hr

blaskovicines@gmail.com

Da

3

2223094318

Ivana

Brčina

Kroatologija (1, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

ibrcina@hrstud.hr

brcina.ivana1@gmail.com

Ne

4

2223095203

Sara

Cerjak

Komunikologija (25, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

scerjak@hrstud.hr

sc0105f@yahoo.com

Ne

5

2223098338

Vanessa

Debelić

Povijest (32, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

vdebelic@hrstud.hr

vanessadebelic@gmail.com

Da

6

2223101241

Iva

Divjanović

Psihologija (3, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

idivjanov@hrstud.hr

divjanovic.iva@gmail.com

Da

7

2223097596

Josip

Dumić-Kambiček

Komunikologija (25, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

jdumickam@hrstud.hr

dumba.kosarica@gmail.com

Ne

8

2223093053

Lucija

Fumić

Kroatologija (1, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

lfumic@hrstud.hr

lucija.fumic@gmail.com

Da

9

2223094274

Luka

Gaćeša

Kroatologija (1, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

lgacesa@hrstud.hr

lucinho.luka@gmail.com

Ne

10

2223100538

Lucija

Grgić

Povijest (32, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

lgrgic2@hrstud.hr

lgrgic2@hrstud.hr;lucija.grgic@yahoo.com

Ne

11

0326001010

Mario

Guberina

Kroatologija (1, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

mguberina@hrstud.hr

klaudije.ptolomej@gmail.com

Ne

12

2223092724

Jakov

Ivančić

Komunikologija (25, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

jivancic@hrstud.hr

jakov.ivancic@gmail.com

Ne

13

2223095586

Viktoria

Ivanović

Kroatologija (1, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

vivanovic@hrstud.hr

ivanovicviktoria@gmail.com

Da

14

0331003430

Petar

Ivkić

Kroatologija (1, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

pivkic@hrstud.hr

petarivkic7@gmail.com

Ne

15

2223097479

Lucija

Jakupčić

Komunikologija (25, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

ljakupcic@hrstud.hr

lucija.jakupcic@skole.hr

Ne

16

2225110724

Domagoj

Landeka

Povijest (32, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

dlandeka@hrstud.hr

landeka.d@gmail.com

Da

17

0067571145

Marin

Lugović

Komunikologija (25, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

mlugovic@hrstud.hr

marinko.lugovic@gmail.com

Da

18

0275071641

Mihaela

Ljubić

Komunikologija (25, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

mljubic@hrstud.hr

ljubicmiha5@gmail.com

Da

19

0203011785

Ivana

Marković

Kroatologija (1, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

imarkovi1@hrstud.hr

markovic.ivana51195@gmail.com

Ne

20

2223101299

Mia

Mataić

Psihologija (3, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

mmataic@hrstud.hr

mataicmia@gmail.com

Da

21

2223094851

Nina

Mohorović

Komunikologija (25, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

nmohorovi@hrstud.hr

nmohorovic2@gmail.com

Ne

22

2223095885

Tamara

Palčić

Kroatologija (1, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

tpalcic@hrstud.hr

tamsibanansi117@gmail.com

Ne

23

2223098504

Barbara

Pucko

Psihologija (3, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

bpucko@hrstud.hr

barbara.pucko@yahoo.com

Da

24

2223092969

Natalia

Radić

Kroatologija (1, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

nradic@hrstud.hr

natalia.radic@gmail.com

Ne

25

2223095219

Lana

Raić

Komunikologija (25, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

lraic@hrstud.hr

lana.raic.2599@gmail.com

Ne

26

2223101514

Lucija

Rajković

Psihologija (3, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

lrajkovic@hrstud.hr

lucijalucka.lr@gmail.com

Ne

27

2223092493

Petra

Raškaj

Komunikologija (25, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

praskaj@hrstud.hr

petra.raskaj@gmail.com

Da

28

2223095822

Ana

Rogina

Kroatologija (1, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

arogina@hrstud.hr

anci0304@gmail.com

Ne

29

2223093352

Mile

Rukavina

Kroatologija (1, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

mrukavina@hrstud.hr

mileruk1996@gmail.com

Ne

30

2223101278

Nikolina

Senčar

Psihologija (3, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

nsencar@hrstud.hr

nikolina.sencar@gmail.com

Ne

31

2223096492

Sara

Stojić

Kroatologija (1, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

sstojic@hrstud.hr

sstojic2906@gmail.com

Da

32

2223101486

Petra

Strbad

Psihologija (3, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

pstrbad@hrstud.hr

petra.strbad13@gmail.com

Ne

33

2223095976

Irena

Šestek

Kroatologija (1, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

isestek@hrstud.hr

irena.sestek30@gmail.com

Ne

34

2223093282

Ilijana

Širić

Kroatologija (1, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

isiric@hrstud.hr

dabayabadoo777@gmail.com; isiric@hrstud.hr

Ne

35

0066272732

Juro

Šokčević

Komunikologija (25, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

odslušan predmet

jsokcevic@hrstud.hr

 

Ne

36

0275062934

Ana

Trlin

Komunikologija (25, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

atrlin@hrstud.hr

 

Ne

37

2223096861

Sarah

Viteškić

Komunikologija (25, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

sviteskic@hrstud.hr

sarah.viteskic@gmail.com

Da

38

2223094893

Petra

Vodinelić

Komunikologija (25, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

pvodineli@hrstud.hr

petravod911@gmail.com

Ne

39

2223094979

Bruna

Zadro

Komunikologija (25, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

bzadro@hrstud.hr

bruna.zadro.dap.ja.sam@gmail.com

Ne

40

0067468817

Anja

Žarković

Psihologija (3, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

azarkovic@hrstud.hr

anja.zarkovic31@gmail.com

Ne

 

Redni broj

JMBAG

Ime

Prezime

Smjer

Način izvedbe

Status upisa

Status predmeta

Email na VU

Email

Aktivan

41

0066298108

Katarina

Andrašec

Kroatologija (8, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

kandrasec@hrstud.hr

katarina.andrasec@hotmail.com

Ne

42

2223100382

Klara

Ban

Kroatologija (8, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

kban@hrstud.hr

klaraban18@gmail.com

Ne

43

2223098226

Silvio

Činć

Kroatologija (8, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

scinc@hrstud.hr

silviocinc@gmail.com

Ne

44

2223094253

Marija

Ćužić

Kroatologija (8, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

mcuzic@hrstud.hr

mcuzic1@gmail.com

Da

45

0034074578

Antonia Ursula

Gagić

Kroatologija (8, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

agagic@hrstud.hr

antoniagagic@gmail.com

Ne

46

2223098567

Franica

Golubić

Kroatologija (8, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

fgolubic@hrstud.hr

franica.golubic@gmail.com

Da

47

2223098775

Dominik

Havidić

Kroatologija (8, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

dhavidic@hrstud.hr

Dominik.Havidic@gmail.com

Ne

48

2223098273

Karlo

Jagatić

Kroatologija (8, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

kjagatic@hrstud.hr

Karlo1308@gmail.com

Da

49

2223095474

Lucia

Kiseljak

Kroatologija (8, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

lkiseljak@hrstud.hr

luciakiseljak@gmail.com

Ne

50

2223094888

Antonio

Levačić

Kroatologija (8, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

alevacic@hrstud.hr

antonio.levacic7@gmail.com

Da

51

2223100517

Duje

Puharić

Kroatologija (8, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

dpuharic@hrstud.hr

dujepuharic@gmail.com

Ne

52

2223098023

Leona

Sablić

Kroatologija (8, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

lsablic@hrstud.hr

leonasablic@gmail.com

Ne

53

2223097991

Martina

Slakoper

Kroatologija (8, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

mslakoper@hrstud.hr

mtinasl23@gmail.com

Da

54

2223097687

Mirta

Šarac

Kroatologija (8, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

msarac@hrstud.hr

mirta1408@gmail.com

Da

55

0066307613

Petra

Škorput

Kroatologija (8, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

pskorput@hrstud.hr

petra.skorput@gmail.com

Ne

56

2223099501

Nika

Tomić

Kroatologija (8, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

ntomic@hrstud.hr

nika.tomic0208@gmail.com

Ne

57

0066285615

Ana

Tušek

Kroatologija (8, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

atusek@hrstud.hr

ana.tusek250@gmail.com

Ne

58

2223098920

Marija

Župić

Kroatologija (8, preddiplomski)

redovni

upisan u tekuću ak. god.

upisana komponenta

mzupic@hrstud.hr

marija.zupic64@gmail.com

Da

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS