Povijest hrvatskoga iseljeništva
Šifra: 194392
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Wollfy Krašić
Izvođači: doc. dr. sc. Wollfy Krašić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je da studenti steknu sustavna osnovna saznanja o povijesti hrvatskoga iseljeništva za razdoblje od polovice XIX. stoljeća te da ih se strukovno osposobi i potakne na daljnja istraživanja kako bi se pridonijelo složenijem i potpunijem razumijevanju moderne hrvatske povijesti, u kojoj je naglašen nedostatak znanja o hrvatskom iseljeništvu i njegovoj ulozi u dinamičnim povijesnim procesima.

Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi:

Nakon uspješno ispunjenih radnih i ispitnih obaveza na ovom kolegiju studenti će imati kompetenciju kritičkoga promišljanja događanja u povijesti hrvatskoga iseljeništva i njenoj međuuvjetovanosti s cjelinom suvremene hrvatske povijesti, te će biti osposobljeni za samostalna znanstvenoistraživačka istraživanja do sada zapostavljenoga izvornoga arhivskoga gradiva.

Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta:

Stjecanje temeljnoga znanja o povijesti hrvatskoga iseljeništva od sredine XIX. stoljeća do 1990. godine.
Stjecanje sustavnih znanja o iseljeničkim organizacijama koje su glavni nositelji čuvanja hrvatskoga etničkoga i nacionalnoga identiteta u iseljenoj Hrvatskoj, kao i međusobne životne solidarnosti hrvatskih iseljenika.
Razumijevanje povezanosti i međuovisnosti povijesnih događanja u domovini i iseljeništvu.
Razumijevanje osnovnih identitetskih sastavnica koje su zajedničke domovinskoj i iseljenoj hrvatskoj.
Stjecanje znanja o pronalaženju i radu na izvornom arhivskom gradivu.
Stjecanje strukovnih vještina komparacije zbivanja u hrvatskom iseljeništvu i domovini.


Opis sadržaja predmeta:

1. Uvodno predavanje: upoznavanje s osnovnim načelima migracijske problematike i specifičnostima Hrvatske kao tradicionalne iseljeničke zemlje
2. Uzroci i ritam iseljeničkih valova iz Hrvatske od sredine XIX. do potkraj XX. stoljeća i njihovi brojčani pokazatelji te objašnjenje negativnih demografskih, sigurnosnih i gospodarskih posljedica.
3. Pokazatelji rasporeda hrvatskih iseljeničkih zajednica i broja hrvatskih iseljenika po kontinentima i državama, razlike iseljeničkih odredišta u pojedinim razdobljima te razlike u strukturi (dobnoj, spolnoj i obrazovnoj) prvoga naraštaja hrvatskih iseljenika u pojedinim razdobljima.
4. Dijakronijska usporedba diskriminacijskoga odnosa upravljačkih struktura (na razini Hrvatske i na razini zajedničkih država) prema problemu iseljavanja iz Hrvatske: s posebnim naglaskom na negativnom političkom statusu hrvatskoga pitanja i gospodarskom zapostavljanju optimalnih razvojnih mogućnosti koje ima Hrvatska
5. Karakteristični primjeri u različitim državnim zajednicama u kojima se nalazila Hrvatska (u Austro-Ugarskoj te u prvoj i drugoj Jugoslaviji)
6. Hrvatske katoličke misije - središta u kojem su nastala i s kojim je povezana većina različitih hrvatskih iseljeničkih organizacija (kulturnih, etnoloških, kulturnih, športskih, političkih itd.)
7. Hrvatske iseljeničke zajednice i istaknuti hrvatski iseljenici južnoameričkoga kontinenta i njihova povezanost s Hrvatskom.
8. Hrvatske iseljeničke zajednice i istaknuti hrvatski iseljenici sa sjevernoameričkoga kontinenta i njihova povezanost s Hrvatskom.
9. Hrvatske iseljeničke zajednice i istaknuti hrvatski iseljenici s australskoga kontinenta i njihova povezanost s Hrvatskom.
10. Hrvatske iseljeničke zajednice i istaknuti hrvatski iseljenici s europskoga kontinenta i njihova povezanost s Hrvatskom.
11. Tiskovine hrvatskoga iseljeništva i njihovi glavni sadržaji
12. Hrvatska revija
13. Znanstvenici u hrvatskom iseljeništvu i njihova postignuća
14. Prohrvatski potencijal hrvatskih iseljenika u globalnim okolnostima
15. Nastavničko vrjednovanje rada na kolegiju
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. Iseljena Hrvatska, Čizmić, Ivan; Sopta, Marin; Šakić, Vlado "Iseljena Hrvatska", Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2005., Ivan Čizmić, Marin Sopta, Vlado Šakić, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2005.
  2. , Holjevac, Većeslav, "Hrvati izvan domovine", Zagreb, 1967., , , .
  3. , Stanković, Vladimir "Katolička Crkva i Hrvati izvan domovine", Zagreb, 1985., , , .
Preporučena literatura:
  1. , Antić, Ljubomir, "Hrvati u Južnoj Americi do godine 1914.", Zagreb, 1991., , , .
  2. , Bauer, Ernest, "Život je kratak san. Uspomene 1910-1985.", Barcelona-München, 1986., , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

2. semestar Ne predaje se
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

3. semestar
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

4. semestar Ne predaje se
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

5. semestar
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

6. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic