Poučavanje gramatike u nastavi Hrvatskoga
Šifra: 234436
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Davor Piskač
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Davor Piskač - Lektorske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Lektorske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Poučavanje gramatike u nastavi Hrvatskoga

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s metodama uporabe i prilagodbe hrvatske školske slovnice (gramatike) nastavnome satu u osnovnoj i srednjoj školi (glasoslovlje/fonologija, oblikoslovlje/morfologija, skladnja/sintaksa i rječotvorje/tvorba riječi) te izrade zadataka i vrjednovanja učenika kako bi studenti lakše:

a) naučili pripremiti, provesti i vrjednovati sat napravljen na temelju hrvatske školske gramatike

b) napravili potrebne prilagodbe i redukcije kako bi se gradivo prilagodilo razini lakšega shvaćanja gramatike u učenika osnovnih i srednjih škola

c) problemski rasporedili elemente gramatike prema redoslijedu učenja

Ovim bi se studenti pripremili i za nastavu iz jezika predmeta Hrvatski jezik u osnovnim i srednjim školama s ciljem metodičkoga produbljivanja postojećega znanja hrvatskoga jezika kojega su stjecali tijekom studija kroatologije, odnosno studenti bi se pripremili za samostalan rad sa školskom gramatikom hrvatskoga jezika te uputili u metodologiju odabira tekstova na kojima se gramatika može učiti i uvježbavati.

Akademski ishodi učenja na razini programa su:Konstruktivno sudjelovati u raspravama o stručnim pitanjima.

Kritički i samokritički ocjenjivati suprotstavljene argumente i donositi vlastite zaključke, argumentirati vlastito mišljenje i obraniti stajalište.

Pismeno i usmeno pokazati stečeno znanje i zaključke na jasan i argumentiran način.

Samostalnim radom proširivati i produbljivati stečena znanja.

Samostalno prenositi znanja o hrvatskoj kulturi, identitetu, jeziku i književnosti u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju.

Steći pedagoško, psihološko, didaktičko, metodičke kompetencije.

kademski ishodi učenja na razini predmeta su:Objasniti teorijska polazišta hrvatske školske gramatike.

Vrjednovati stečena znanja iz hrvatske školske gramatike.

Razlikovati odgojno-obrazovne ishode učenja gramatike s obzirom na nastavu u osnovnoj i/ili srednjoj školi.

Definirati odgojno-obrazovne ishode na razini usvojenosti gramatike.

Identificirati načine planiranja i izvođenja nastave hrvatskoga jezika.

Uspoređivati različite didaktičke, pedagoške, ali i psihološke aspekte učenja hrvatskoga jezika.

Primijeniti glavne odrednice poučavanja školske gramatike prema odgojno-obrazovnim ishodima.

Objasniti sadržaje, ciljeve i zadatke nastave školske gramatike.

Vrjednovati usvojenost sadržaja i znanja iz hrvatske školske gramatike.

Odabrati nastavne metode, oblike, sredstva i pomagala učenja nastave školske gramatike hrvatskoga jezika imajući u vidu dob učenika, postavljeni cilj i ishode učenja.

Objasniti načela vježbanja i ponavljanja školske gramatike te načine vrjednovanja učeničkoga rada.

Posredovati znanja iz temelja hrvatske školske gramatike te razvijati sposobnosti na razini kognitivnih procesa u skladu s Bloomovom sustavbom.

Predmetni sadržaj će se nuditi studentima izlaganjem, vježbama, samostalnim radom te rješavanjem testova i njihovim ispravljanjem u različitim tekstualnim i audio vizualnim medijima:1. Uvodni sat

2. Jezik, govor, gramatika, pravopis

3. Fonetika, fonologija, morfonologija

4. Podjela glasova, slog i rastavljanje riječi na slogove

5. Naglasak i naglasne cjeline

6. Glasovne promjene

7. Morfologija

8. Promjenjive vrste riječi

9. Nepromjenjive vrste riječi

10. Tvorba riječi

11. Tvorbeni načini

12. Sintaksa

13. Leksikologija

14. Završni ispit

15. Zaključivanje ocjena

OcjenjivanjeStudenti tijekom semestra rješavaju zadatke i za to bivaju ocijenjeni na svakome satu. Na kraju semestra će se aritmetički zbrojiti sve ocjene i odrediti zaključna ocjena.

Studenti koji ne zadovolje tijekom semestra moći će izaći na pisani ispit koji će se odviti putem platforme Merlin.Obvezna literatura:


Ham, Sanda (2002.) Školska gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.

Babić, Stjepan; Težak, Stjepko (2016) Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.

Težak, Stjepko (1996.) Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.

Newby, David (2015.) The role of theory in pedagogical grammar: A Cognitive Communicative approach. Eurasian Journal of Applied Linguistics 1(2) (2015) 13 do 34

Dopunska literatura
Češi, Marijana, Barbaroša-Šikić, Mirela (2007.) Komunikacija u nastavi hrvatskoga jezika. Jastrebarsko: Naklada Slap

Katalog odobrenih udžbenika hrvatskoga jezika i književnosti za školsku godinu u kojoj se kolegij izvodi

Odluka o donošenju kurikula za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije.

Peko, Anđelka, Pintarić, Ana (1999.) Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera.

Radne bilježnice iz hrvatskoga jezika za osnovnu i srednje škole.

Rosandić, Dragutin (2011.) Metodika književnog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga

Rosandić, Dragutin, Rosandić, Irena (1996. ) Hrvatski jezik u srednjoškolskoj nastavi. Zagreb: Školske novine.
Ishodi učenja:
Literatura:
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kroatologija
Obavezni predmet - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Davor Piskač:

    Utorak od 13 do 14 sati.

    Lokacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic