Integracijski pristup
Šifra: 238019
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jadranka Polović
Izvođači: doc. dr. sc. Jadranka Polović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
- upoznati studente s teorijskim pristupima i konceptima suvremenih međunarodnih migracija i dijaspora
- osposobiti studente za razumijevanje motiva, uzroka i posljedica migracijskih mobilnosti s hrvatskoga etničkoga prostora (XX. i XXI. st.)
- upoznati studente s modelima useljeničke i integracijske politike u zemljama EU
- osposobiti studente za razumijevanje ukupnoga društvenoga konteksta kao izazova primijenjenim integracijskim modelima
- upoznati studente s hrvatskim normativnim i institucionalnim okvirom, te modelima umrežavanja i povezivanja s dijasporom
- osposobiti studente za samostalno sudjelovanje u projektima znanstvene, gospodarske, kulturne i dr. suradnje s hrvatskom dijasporom
- osposobiti studente za razumijevanje, pojašnjavanje i predviđanje budućih globalnih migracijskih i sigurnosnih pitanja, kretanja, uvjetovanosti i posljedica
- osposobiti studente za samostalan istraživački rad vezan uz primjenu hrvatskoga modela integracije selektivne migracije
- objasniti studentima migracijsku uvjetovanost na sigurnost hrvatskoga i europskoga geografskoga prostora i društva
- razviti kod studenata spoznaju o ugrožavanju temeljnih sustava u društvu i prostoru uvjetovanih migracijama

Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi:
Znanja, sposobnosti i vještine: Razmatranje, razumijevanje i spoznavanje
- integracijskih modela kao dijela javnih politika i strateških dokumenata EU
- uloge hrvatske dijaspore u stvaranju i obrani RH
- značaja povezanosti između iseljene i domovinske Hrvatske
- ugroze nacionalne sigurnosti u kontekstu suvremenih globalnih migracijskih kretanja
- značaja promišljanja i razvijanja hrvatskih integracijskih modela selektivne migracije

Misaone sposobnosti i vještine
- uočavanje, definiranje, rješavanje i prognoziranje migracijskih zakonitosti
- uočavanje i analitičko raščlanjivanje krize integracijskih modela na razini razvijenih zemalja EU
- promišljanje novih modela povezivanja s hrvatskom dijasporom
- promišljanje okvira hrvatskoga modela integracije selektivne imigracije
- tumačenje, raspravljanje i objašnjavanje relevantnih migracijskih prostornih procesa, veza, odnosa i modela
- sposobnost pisanoga i usmenoga razmatranja i pojašnjavanja znanstvenoga pristupa analizi etabliranih integracijskih modela

Praktične sposobnosti i vještine
- kontekstualno analizirati migracijske procese u Hrvatskoj
- ovladavanje metodologijom istraživanja tematike integracijskih modela
- osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje
- pismeno i usmeno prezentirati rezultate istraživanja
- biti osposobljeni za samostalno interpretiranje nalaza različitih studija i istraživanja o međunarodnim migracijama i iseljeništvu
- biti osposobljen za analizu i kompariranje sadržaja dokumenata iz područja iseljeničkih i migracijskih politika (zakoni, strategije, platforme, akcijski planovi)
- poznavati i primijeniti temeljne etičke standarde struke
- primijeniti naučeno za nastavak studija na višoj razini

Operativne sposobnosti i vještine
- samostalno pretraživanje i selektiranje literature i izvora podataka
- izrada prijedloga istraživačkoga zadatka
- izrada istraživačke studije ili elaborata stručnoga opsega

Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta:
Definirati i prepoznati migracijske cikluse i integracijske modele u službi razvoja Hrvatske.
Definirati i objasniti selektivne migracijske tijekove u kontekstu neidentitetske populacije.
Osposobiti polaznike za postupak prikupljanja podataka, analize i procjene budućih promjena migracijskih i integracijskih modela.
Osposobiti polaznike za prepoznavanje i razvijanje djelokruga djelovanja hrvatskih državnih institucija u službi integracije i selektivne imigracije.

Misaone sposobnosti i vještine
Osposobiti polaznike za uočavanje potencijala iseljeničke zajednice i povezivanje s gospodarskim potrebama Hrvatske u različitim integracijskim obrascima.
Uočiti područja mogućega integracijskoga i funkcionalnoga gospodarskoga povezivanja iseljeništva i Hrvatske u okvirima sigurnosti i razvoja.

Praktične sposobnosti i vještine
Uočiti i prepoznati integracijske trendove i migracijske cikluse.
Uočiti, povezati, objasniti i razvijati modele povezivanje države Hrvatske i iseljeničkih zajednica kroz različite oblike integracija.
Prepoznati regionalna područja iseljavanja i njihove integracijske mogućnosti.
Prepoznati i razvijati moguća obrasce povezivanja i formalnoga integracijskoga djelovanja.

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvodno predavanje: upoznavanje sa strukturom, sadržajem i ciljevima kolegija; organizacija nastave, vrjednovanje predmeta, obveze studenata; prijedlog tema za seminarski rad, utvrđivanje rokova izlaganja;
2. Modeli integracije / dijaspora (definiranje temeljnih pojmova, teorijski pristupi)
3. Dimenzije integracije (pravno-politička, društveno-gospodarska, kulturno-religijska, identifikacijska)
4. Modeli integracije u suvremenom kontekstu (asimilacijski, melting pot, integracijski, interkulturalizam, kulturni pluralizam, multikulturalizam)
5. Modeli useljeničke i integracijske politike u zemljama EU - komparativna analiza; multikulturalizam kao integracijski model / kriza multikulturalizma u Europi
6. Paralelna društva kao posljedica izolacije / getoizacije (konfliktne linije, migranti u programima političkih stranaka)
7. Veze između iseljeništva i njihove zemlje podrijetla / Case study - Irska, Italija, Izrael
8. Hrvatska kao iseljenička zemlja: (iseljavanje iz Hrvatske tijekom XX. st.: povijesni prikaz (1900.-1948.; 1948.-1991.;1991.-2001.; analiza motivacijskih čimbenika iseljavanja, povijesno - politički kontekst);
9. Hrvatska "zapadna" dijaspora kao razvojni potencijal RH (aktivna uloga u stvaranju i obrani RH, promocija i lobiranje, ljudski kapital, socijalne mreže, spremnost na ulaganja...);
10. Hrvatski institucionalni i normativni okvir (interakcija s hrvatskom dijasporom, te institucijama u zemlji prijama, informiranje i povezivanje, zaštita prava i položaja iseljenika)
11. Umrežavanje kao model hrvatske politike: izgradnja institucionalnih kapaciteta za povezivanje hrvatskoga iseljeništva i RH (iskustvo 1990-tih, vladine institucije - Ministarstvo iseljeništva, Ministarstvo povratka i useljeništva; Matica Hrvatska, Hrvatska matica iseljenika...);
12. Dijaspora u kontekstu globalizacije (sastavnice socijalne mobilnosti - mogućnost glasovanja i političko predstavljanje; očuvanje državnoga i kulturnoga identiteta / jačanje obrazovne, znanstvene i športske suradnje; gospodarsko partnerstvo)
13. Izbjeglička kriza 2015. - Hrvatska kao zemlja prijama (utjecaj prisilnih migracija / balkanska ruta)
14. Masovna emigracija iz Hrvatske (iseljavanje mladih, obrazovanih i stručnih ljudi);
15. Otvorena pitanja (nacionalni identitet, demografska budućnost zemlje, RH kao zemlja ponovnoga useljavanja ili selektivna migracija)
Ishodi učenja:
Literatura:
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic