Hrvatska tradicijska kultura i globalizacija
Šifra: 226945
ECTS: 3.0
Nositelji: nasl. doc. dr. sc. Marta Račić
Izvođači: nasl. doc. dr. sc. Marta Račić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s hrvatskom tradicijskom kulturom (materijalnom i nematerijalnom) te osvijestiti njezin značaj u procesima identifikacije i globalizacije.
Kroz predavanja i seminare studentima će se predstaviti svi oblici tradicijske kulture od graditeljstva, uređenja doma, tekstilnoga rukotvorstva do narodnih običaja i folklornoga glazbenoga izričaja.
Razmatrati hrvatsku tradicijsku kulturu u međupovezanosti s individualizacijom, urbanizacijom, (post)industrijalizacijom, atomizacijom društva i postmodernošću te prilagodbu te način očuvanja hrvatske tradicijske kulture suvremenomu društvenomu kontekstu.
Osposobiti studente za uočavanje uzročno-posljedičnih veza između zemljopisno, klimatski i povijesno uvjetovanih odrednica tradicijske kulture.
Osvijestiti kod studenata spoznaju da tradicijska kultura prenosi bogatstvo lokalnih praksi i na taj način sudjeluje u oblikovanju nacionalnoga identiteta u globalnom kontekstu.

Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi:
Definirati gospodarske, kulturne i političke društvene tijekove, dominantne društvene vrijednosti, postojeće oblike društvenoga djelovanja kao i oblike i funkcije različitih tipova društvenosti
Interpretirati osnovne pojmove kulturne antropologije
Prezentirati vještine pisanoga i usmenoga izvještavanja te javnoga izlaganja sadržaja
Izgraditi kritičko stajalište prema društvenim tijekovima i fenomenima.
Razvijati sposobnosti prepoznavanja, procjenjivanja, afirmiranja, primjenjivanja, projiciranja, modeliranja i razvojnoga usklađivanja hrvatskih civilizacijskih vrjednota; razvijati akademsku spoznaju o sustavima vrijednosti i njihovu civilizacijskom dosegu te odgojno-identitetsku usmjerenost prema nacionalnim razvojnim koncepcijama, a radi održivosti kulturne raznolikosti nasljeđa čovječanstva.
Savjesno procjenjivati vlastite sposobnosti, umijeća i stajališta te samovrjednovati svoje znanje radi perspektivne preobrazbe shvaćanja svijeta i slobodnoga samoodređenja osobe.
Osposobiti studenta za učinkovito, samostalni i timsko djelovanje.

Očekivana akademska postignuća na razini predmeta:
1. Prepoznati i razlikovati oblike materijalne i nematerijalne tradicijske kulture.
2. Nabrojati hrvatsku nematerijalnu kulturnu baštinu na UNESCO-ovim popisima.
3. Objasniti relevantnost hrvatske tradicijske kulture u ostvarenju određenih tipova društvene solidarnosti u hrvatskom društvenom kontekstu.
4. Objasniti tradiciju kao dinamično svojstvo
4. Razlikovati elemente tradicijske kulture prema četiri etnografska areala.
5. Raspravljati o ulozi tradicijske kulture u nacionalnom i globalnom diskursu.
6. Samostalno istražiti mogućnosti primjene elemenata tradicijske kulture u svrhe turizma.
7. Ocijeniti položaj pojedinih sastavnica hrvatske tradicijske kulture u okvirima suvremenoga društvenoga konteksta.
8. Spoznati potrebu civilizacijskoga (kulturnoga, odgojnoga, obrazovnoga, prosvijećenoga, uglađenoga, uljudnoga i uopće vrijednosnoga) djelovanja u nacionalnom i širem društvenom i prostornom okruženju u službi ukupnoga razvoja hrvatske populacije

Opis sadržaja predmeta
1. Uvodno predavanje: upoznavanje sa silabom i obvezama na kolegiju
2. Što je tradicijska kultura - terminološka neujednačenost pojma (tradicijska, pučka, narodna, seljačka)
3. Poimanje hrvatskoga prostora u kontekstu europskoga - četiri etnografska areala
4. Uloga tradicijske kulture u formiranju nacionalnoga identiteta
5. Metode istraživanja u etnologiji
6. Narodno graditeljstvo, opremanje doma, poljodjelstvo, tekstilno rukotvorstvo
7. Hrvatski narodni običaji - životni običaji i običaji kroz godinu
8. Tradicijska glazba (pjesme, plesovi, glazbala)
9. Narodne nošnje, vez, nakit, oružje kao ukras
10. Narodni obrti i izrada igračaka
11. Tradicionalna prehrana - zemljopisno, klimatski i gospodarski uvjetovana
12. Lokalne prakse - nacionalni identitet - globalizacijski kontekst
13. Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-ovim popisima
14. Mogućnosti korištenja tradicijske kulture u razvoju (kulturnoga) turizma
15. Ponavljanje i vrjednovanje rada na predmetu.
Ishodi učenja:
Literatura:
3. semestar Ne predaje se
SOC (17099) - Izborni kolegiji (2.godina) - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
SOC (17099) - Izborni kolegiji (2.godina) - Redovni studij - Sociologija
SOC (3480) - Izborni kolegiji (1.)-4. sem. - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic