Objavljeno: 17. 9. 2020. u 14:59
Administrator

Na temelju točke VI. stavka 7. Odluke o osnivanju ustanove Fakulteta hrvatskih studija od 10. prosinca 2019. (klasa 012-03/19-01/4, ur. broj 380-020/284-19-7), Preporuka i smjernica Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj od 28. kolovoza 2020. za izvođenje nastave na visokoškolskim ustanovama u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. (klasa 030-02/20-02/0030, ur. broj 255-08-20-0001), Preporuka Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo na zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjernu protuepidemijskih mjera od 31. kolovoza 2020. i Smjernica za provedbu nastave u akademskoj godini 2020./2021. rektora Sveučilišta u Zagrebu od 14. rujna 2020. (klasa 602-04/20-11/12, ur. broj 380-010/076-20-1), na prijedlog prodekana za nastavu i studente, Dekanski kolegij u širem sastavu Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na 3. sjednici održanoj 17. rujna 2020. pod točkom 2.2. dnevnoga reda jednoglasno je donio

 

Naputak za održavanje nastave u akademskoj godini 2020./2021.

 

1. Nastava na Fakultetu hrvatskih studija u akademskoj godini 2020./2021. provodit će se u klasičnom obliku, sukladno akreditiranim studijskim programima i prihvaćenim opisima predmeta (silabima).

2. Nastava u klasičnom obliku najbolji je način izvođenja nastave za sve studijske programe Fakulteta hrvatskih studija koji su akreditirani za klasično izvođenje nastave. Klasična nastava osigurava pretpostavke i za cjelovito formiranje mladih ljudi, studenata, u stalnoj interakciji s nastavnicima i kolegama studentima te u životu na visokoškolskoj ustanovi na kojoj se obrazuju. To uključuje mnogo više od samoga nastavnoga procesa i nezamjenjivo je u cjelokupnom procesu dozrijevanja mladoga čovjeka u svim vidovima njegove osobnosti. Sagledavajući sveučilišni i sav visokoškolski život kao važan dio života gradova, odnosno društvenih zajednica u kojima se on odvija, očito je da sveukupni život tih društvenih zajednica biva značajno osiromašen izostankom visokoškolskih aktivnosti u klasičnom obliku. Stoga je preporuka da se uznastoji održati normalno odvijanje nastave dokle god to prilike i odluke nadležnih državnih tijela budu dopuštale.

3. Do kraja rujna 2020. definirat će se raspored sati koji će biti podložan promjenama, ovisno o razvoju situacije s epidemijom.

4. Prilikom održavanja nastave nužno je pridržavati se sljedećih uputa:

  • Studentima i nastavnicima bit će omogućena uporaba raskužnih sredstava za ruke prilikom ulaska u zgrade fakulteta i predavaonice.

  • Studenti moraju zadržavati udaljenost između sebe i drugih studenata i nastavnika.

  • U jednoj školskoj klupi može sjediti samo jedan student. Studenti će sjediti cik-cak, na najvećoj mogućoj udaljenosti od drugih studenata.

  • Nije dopušteno grupiranje studenata na hodnicima.

  • Svi nose masku osim nastavnika dok drži nastavu i studenta dok izlaže seminar.

  • Treba izbjegavati dodirivanje rukama usta, nosa, očiju i lica.

  • Redovita i pravilna higijena ruku (pranje i dezinfekcija).

  • Između svake nastave dvorane će se provjetravati i dnevno raskuživati.

5. U svakoj klupi u predavaonicama može sjediti samo jedan student, na najvećoj mogućoj udaljenosti od drugih studenata, pazeći na higijenu ruku, očiju, usta i nosa. U dvoranama su posebno označena mjesta za studente kako bi se osigurao dovoljan razmak i efikasnije raskuživanje dvorana. Na ulazu u zgrade Fakulteta i u svakoj predavaonici nalazi se dezinficijens za ruke.

6. Nastavno osoblje, zaposlenici, studenti, kao i druge osobe, ne smiju ulaziti u unutarnje niti koristiti vanjske prostore ustanove ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, dišne (respiratorne) simptome (kašalj, poteškoće u disanju, curenje iz nosa) ili ostale simptome zarazne bolesti (poremećaj osjeta njuha i okusa, glavobolja, malaksalost, bolovi u mišićima, probavne tegobe i sl.) te ako su u samoizolaciji ili im je utvrđena zaraza koronavirusom (SARS-CoV-2).

7. Nastavno osoblje, zaposlenici, studenti, kao i druge osobe, dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu prije dolaska na posao/nastavu u prostore Fakulteta.

8. U slučaju povišene tjelesne temperature ili pojave simptoma bilo kakve zarazne bolesti, student se treba javiti predmetnomu nastavniku, a nastavnik prodekanu za nastavu i studente i ne dolaziti na posao/nastavu te se telefonski javiti liječniku obiteljske medicine ili hitnoj medicinskoj službi. S povišenom tjelesnom temperaturom, dišnim i/ili drugim simptomima zarazne bolesti nije dopušteno dolaziti u prostor fakulteta.

9. U situacijama kada, zbog velikoga broja studenata na kolegiju, nije moguće održavati nastavu prema uputama navedenima u točkama 1. i 2., jer ne postoji mogućnost pridržavanja epidemioloških mjera (poglavito držanja razmaka), nastavnici će podijeliti skupinu na dvije te će jedan tjedan održati koncentriranu nastavu (dva predavanja u jednom nastavnom terminu) jednoj skupini, a drugi tjedan ta ista dva predavanja održat će drugoj skupini studenata. Preporučuje se seminarske radove objaviti na Merlinu tako da se studenti upoznaju s njima kako bi na satu seminara mogli komentirati i raspravljati. Tako bi se uštedilo vrijeme koje je potrebno za izlaganje, a svaka grupa bi se upoznala sa svim obrađenim temama.

10. Ako nastavnicima, zbog opsega nastavnih sadržaja, ne odgovara održavanje koncentrirane nastave iz točke 9. mogu se odlučiti za izvođenje tzv. hibridne nastave. Studenti se, i u ovom slučaju, opet dijele na dvije skupine zbog pridržavanja epidemioloških preporuka s tim da u tom slučaju jedna studentska skupina ima kontaktnu nastavu i prema rasporedu nastave sudjeluje na predavanju, a za drugu skupinu studenata u tom tjednom terminu priprema se i održava nastava na daljinu. Sljedeći tjedan skupina koja je prethodni tjedan imala nastavu na daljinu ima kontaktnu nastavu i obrnuto, skupina koja je imala kontaktnu nastavu ima nastavu na daljinu. Izvođenje seminara bi se također obavljalo na opisani način. 

11. Brojne su mogućnosti izvođenja nastave na daljinu, nastavnici se sami odlučuju koju vrstu će izabrati, a jedno od jednostavnijih i kvalitetnih rješenja za provedbu ovakvoga načina nastave jest snimiti održavanje predavanja (može se zadužiti demonstrator ili student) u skupini koja taj tjedan ima kontaktnu nastavu te drugoj skupini studenata proslijediti ili staviti na neku internetsku platformu snimku toga predavanja.

12. U iznimnim slučajevima, ako nastavnik procjenjuje da će mu biti otežano provođenje nastave na predložene načine, zbog određenih specifičnosti kolegija (npr. praktikumi, određene vježbe i sl.), može sam predložiti model prema kojem smatra da će nastava biti bolja i kvalitetnija, a prodekan za nastavu i studente se obvezuje razmotriti predloženi model te dati odobrenje za njegovu provedbu.

13. Nastavni sat skraćuje se na 40 minuta, a dnevni raspored se prilagođava na način da se za određene kolegije pomiče početak predavanja za 10-20 minuta kako ne bi na svim predavanjima započinjali i završavali u isto vrijeme. Skraćivanjem nastavnoga sata i navedenim pomicanjem termina predavanja smanjuju se gužve studenata po hodnicima i dobiva se više vremena između predavanja koje su nužne kako bi spremačice stigle raskužiti dvorane za nastavu.

14. Nastavnici će redovito održavati konzultacije u nastavničkim kabinetima na Fakultetu. U tu će svrhu u vrijeme oglašenih konzultacija biti dostupni studentima u svojim kabinetima najmanje sat vremena svaki tjedan.

15. Studenti i nastavnici mole se da budu savjesni, odgovorni, disciplinirani i točni.

 

Klasa: 640-07/20-2/0003

Ur. broj: 380-1/1-20-005

U Zagrebu, 17. rujna 2020.

Dekan                    

Prof. dr. sc. Pavo Barišić, v . r.

 

PDF izvornik odluke

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic