Objavljeno: 11. 10. 2021. u 11:56
Administrator

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet hrvatskih studija
Odsjek za sociologiju
Ponedjeljak, 11. listopad 2021.

N A T J E Č A J

za izbor demonstratora u zimskom semestru akademske godine 2021./2022.

Dužnosti i obaveze demonstratora:

 1. Pomoć pri izvođenju nastave – predavanja i seminari
  1. Priprema prezentacija prema uputama mentora,
  2. Priprema i razvijanje dodatnih materijala za studente u skladu s materijalima i predavanjima mentora
  3. Organiziranje rada studenata na nastavi – rješavanje problema u grupama i sl.
 1. Pomoć pri provođenju ispita i kolokvija
  1. Priprema kolokvija uz nadzor mentora
  2. Priprema baza ispitnih pitanja uz nadzor mentora
  3. Pripremanje repetitorija pred ispit prema nastavnim materijalima i uputama mentora
  4. Administriranje ispita i čuvanje studenata na ispitu uz profesore i nastavnike
  5. Ispravljanje testova koji su u formatu pitanja sa više ponuđenih odgovora (testovi na zaokruživanje)
 1. Znanstveni rad
  1. Asistencija mentoru u pripremi bibliografije znanstvenih radova
  2. Provođenje manjih istraživačkih zadataka za mentora (prikupljanje literature, sistematizacija podataka, jednostavnija obrada literature i podataka iz relevantnih istraživanja)
  3. Sudjelovanje u pripremi istraživačkih i znanstvenih projekata
 1. Istraživački i znanstveni projekti sa studentima
  1. Priprema istraživačkih i znanstvenih projekata manjega opsega iz relevantnog znanstvenog područja
  2. Organizacija intenzivnih seminara na pojedinu temu za napredne studente
  3. Koordinacija studenata u pripremi i vođenju projekata

 

Uvjeti prijave:

Na natječaj se mogu javiti svi studenti preddiplomskog i diplomskog studija koji su položili ispit iz kolegija na kojem žele biti demonstratori.

U prijavi na natječaj treba navesti za koju se demonstraturu student natječe, životopis i kratko motivacijsko pismo (do karticu teksta).

Prijave na natječaj podnose se na e-mail: demos.soc@gmail.com, a primaju se do petka, 15. listopada 2021..

Profesori koji traže demonstratore:

1) prof. dr. sc. Stipan Tadić

- Sociologija morala (1 demonstrator/ica)

- Sociologija zdravlja i bolesti (1 demonstrator/ica)

- Hrvatski identitet u europskom kontekstu (1 demonstrator/ica)

2) prof. dr. sc. Stipan Tadić / Petar Bilobrk, mag. relig.

- Sociologija hrvatskog društva 3 (2 demonstratora/ice)

3) doc. dr. sc. Dario Pavić

- Uvod u znanstveni rad (1 demonstrator/ica)


Petra Paklan

Koordinatorica demonstratora na Odsjeku za sociologiju

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic