Doktorski studij filozofije

Odsjek za filozofiju

Voditelj studija: izv. prof. dr. sc. Sandro Skansi

Na doktorskom studiju filozofije stječu se specijalistička filozofijska znanja i kompetencije vezane uz intrinzično filozofijske sadržaje unutar standardnih grana istraživanja (kao što su logika, metafizika, epistemologija, etika, bioetika, estetika, socijalna, politička i pravna filozofija, filozofija kulture, filozofija povijesti, filozofija globalizacije, filozofija jezika, filozofija medija i komunikacije, filozofija znanosti, filozofija uma i povijest filozofije, s posebnim naglaskom na povijest hrvatske filozofije) i u njihovoj interakciji, ali i ujedno interdisciplinarna znanja, unutar dodirnih područja filozofije i pojedinih humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti (npr. književnosti, umjetnosti, lingvistike, filologije, sociologije, psihologije, kognitivne znanosti, fizike, biologije, matematike). Takav moderno profiliran doktorski studij obrazuje polaznike za znanstveno istraživanje u polju filozofije i interdisciplinarnim poljima i područjima te ih osposobljava za rad primarno na odsjecima za filozofiju na sveučilištima u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Zadru, zatim u javnim znanstveno-istraživačkim institutima unutar područja humanističkih i društvenih znanosti (npr. u Institutu za filozofiju, Institutu društvenih znanosti  »Ivo Pilar«, Institutu za društvena istraživanja, Institutu za antropologiju …) kao i na nekim drugim fakultetima i ustanovama u područjima humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti (npr. u Zavodu za povijest, filozofiju i sociologiju znanosti Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).

Nastavu na doktorskom studiju na Fakultetu hrvatskih studija izvode nastavnici istoga Fakulteta, zaposleni na Odsjeku za Filozofiju i kulturologiju. Pokazatelji njihove znanstvene kompetitivnosti su objavljeni znanstveni radovi u renomiranim domaćim i inozemnim znanstvenim publikacijama, visok broj sudjelovanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu te znanstvenoistraživački boravci na inozemnim sveučilištima, što dokazuje i poveznica u nastavku: https://www.hrstud.unizg.hr/filozofija. A kako je znanstveno istraživanje u polju filozofije primarno usmjereno na konceptualno i metodološko razjašnjenje globalnog projekta znanja, primjena tih rezultata u nastavi i ostalim oblicima studiranja u okviru doktorskoga studija filozofije na Hrvatskim studijima ima važnu ulogu u „razvitku društva temeljenog na znanju“.

Uvjeti upisa:

Doktorski studij filozofije traje tri godine (šest semestara), ima opterećenje od 180 ECTS bodova, što uključuje ispunjenje svih studijskih obveza i dovršetak i obranu doktorskog rada. Završetkom studija stječe se akademski naziv doktora filozofije. Na studij se mogu upisati isključivo studenti koji su diplomski studij filozofije završili s prosjekom ocjena 3,5 i više. Pristupnik mora minimalno imati sveukupni prosjek ocjena 4,0; u slučaju da je prosjek niži, ali ne niži od 3,5; potrebna je preporuka dvaju sveučilišnih nastavnika. Pristupnici s nižim prosjekom koji imaju objavljene znanstvene i/ili stručne radove mogu biti primljeni na temelju odluke Razredbenoga povjerenstva.

Doktorski studij filozofije na Fakultetu hrvatskih studija mogu upisati i pristupnici koji nisu završili diplomski studij filozofije nego diplomski studij unutar nekog drugog znanstvenog polja ili područja, ali tada, prije početka doktorskog studija, imaju obvezu pristupiti  provjeri znanja odnosno polaganju diferencijalnih ispita. Pri procjeni pristupnika za upis na  doktorski studij, uz gore navedene nužne uvjete, u obzir se uzima: (a) spremnost za ozbiljno i aktivno pohađanje studija, (b) znanstveno-stručne aktivnosti kao što su objavljeni radovi i sudjelovanja na znanstveno-stručnim skupovima, (c) potreba za njihovim angažmanom na nekom znanstveno-istraživačkom projektu i (d) potreba za njihovim angažmanom u izvođenju nastave na Fakultetu hrvatskih studija ili na nekom drugom visokom učilištu. Upis na doktorski studij filozofije provodi se na temelju rezultata javnog natječaja. Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće Fakulteta hrvatskih studija na prijedlog Vijeća poslijediplomskih studija koji se temelji na izvješću tročlanog Razredbenoga povjerenstva koje razmatra prijave i vodi prijemne razgovore s pristupnicima.


Repozitorij

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic